Nhiệt kế Center-300

Thông tin sản phẩm: Model Center-300

  • Khoảng đo: -50°C đến 900°C (-58°F đến 1652°F)
  • Độ chính xác: ±1.5°C hoặc ±1.5% giá trị đo
  • Khoảng cách đo: 12:1
  • Thời gian đáp ứng: 500 ms
  • Đơn vị đo: °C hoặc °F